توضیحات درباره جرثقیل ۲۰۰ تن

حداکثر طول بوم > 70 متر

حداکثر باربرداری > 200 تن

حداکثر جیپ > 17 متر

حداکثر فلای جیپ > 33 متر

جهت اطلاعات بیشتر از دانلود کاتالوگ استفاده نمایید

دانلود

TEREX200TONS