توضیحات درباره جرثقیل ۵۰ تن

حداکثر باربرداری > 50 تن

حداکثر طول بوم > 38 متر

حداکثر طول جیپ > 17 متر

جهت اطلاعات بیشتر از دانلود کاتالوگ استفاده نمایید

دانلود

NK-500E-v_catalog