درخواست سفارش
توضیحات جرثقیل ۱۰۰ تنی

طول بوم >  ۴۷ متر

طول جیپ > ۲۲ متر

.

.

جهت اطلاعات بیشتر از دانلود کاتالوگ استفاده نمایید

      دانلود

KATO_NK1000