درخواست سفارش

توضیحات جرثقیل ۱۶۰ تنی

حداکثر بار برداری >   ۱۶۰ تن

طول بوم >  ۵۲ متر

طول جیپ > 30 متر

طول فلای جیپ > 45 متر

جهت اطلاعات بیشتر از دانلود کاتالوگ استفاده نمایید

دانلود

NK1600 – 1 -uchimiya 

.

.

.

.

   دانلود

NK1600  – ۱-uchimiya 

جهت اطلاعات بیشتر از دانلود کاتالوگ استفاده نمایید