درخواست سفارش
توضیحات جرثقیل ۶۰ تنی

طول بوم > 40 متر

طول جیپ > 16 متر

جهت اطلاعات بیشتر از دانلود کاتالوگ استفاده نمایید

دانلود

ATF_60_3_